Om bloggen

Detta är en blogg knuten till arbetsområdet ”Mellankrigstiden & Andra världskriget” som genomförs på Kungsholmens Grundskola i Stockholm under början av vårterminen 2012. En klass i årkurs 9 undersöker kopplingen mellan narrativitet och IKT som ett sätt att bearbeta, befästa och förmedla kunskap och förståelse.

Arbetsområdet kan i korthet beskrivas på följande sätt: Parallellt med gemensamma genomgångar, diskussioner och uppgifter utifrån bilder och filmer, läsning i såväl lärobok som andra texter, har vi tillsammans upplevt och förhållit oss till olika händelser under en viss given tidsperiod utifrån våra fiktiva rollfigurer. Det har skett via ett individuellt skrivande, som veckans hemläxa för varje elev, men där sedan varje producerad text har gjorts tillgänglig för samtliga deltagare på bloggen: Northeimdagböckerna.

Texterna, vilka kan ses som öppna narrationer då de saknar givet slut, kan genremässigt benämnas som faktion, en blandning av fakta och fiktion, där den yttre ramen är de historiska händelser och skeenden som utspelades i Tyskland och Europa mellan åren 1919-1945. Eleverna äger sina berättelser, dvs har friheten att själv skapa händelser, i Northeim eller övriga Tyskland, så länge dessa inte motsägs av den faktiska händelseutvecklingen inom den aktuella tidsperioden.

Inför varje tidsperiod som eleven via rollfiguren ska uppleva och förhålla sig till skapas sålunda en situation där eleven under varje vecka får möjlighet att sätta sig in i kunskapsområdet, själv välja ut och granska faktadelar och därefter forma och bygga vidare på en berättelse som antingen tar fasta på de kognitiva faktabaserade kunskaperna, de socioemotiva kunskaperna eller, vilket är det eftersträvansvärda, kombinerar dessa på ett balanserat sätt.

Kan narrativitet – berättande - i form av ett regelbundet bloggskrivande för elever fungera som en röd tråd för ett arbetsområde vars syfte är att öka deras medvetenhet om att den Stora berättelsen, såsom historien ofta presenteras, egentligen består av många små som sinsemellan skiljer sig åt?

Ty som historielärare söker man alltid finna en form för undervisningen som ger eleverna chansen att öva sin förmåga att tolka och samtidigt skapa en förståelse för hur varje specifikt historiskt skeende kan upplevas och förklaras ur olika perspektiv. Detta mål bottnar i första hand i styrdokumenten. I den nationella kursplanen för ämnet historia framträder denna egenskap som en av de centrala färdigheterna som eleverna bör uppnå i sitt historiemedvetande efter åren i grundskolan. Tanken är att ett sådant historiemedvetande hjälper oss att förstå händelser i det förflutna såväl som i nutiden och därigenom, förhoppningsvis, även kan ses som en förberedelse inför framtida skeenden.

Samtliga åsikter som framförs i bloggen representerar i första hand rollfiguren och behöver inte nödvändigtvis delas av sin skapare/författare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar